ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Прием

ПРИЕМ И ОБХВАТ НА ДЕЦАТА

       Задължителните условия за прием на децата, критерии, необходими документи, класиране, записване и отписване се извършват чрез системата за електронен прием в детските градини и ясли на територията на община Сливен. Постъпването на децата в детската градина става по желание на и по избор на родителите или настойниците, съгласно Наредба на Общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Сливен.

       В детска градина "Еделвайс" записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места чрез системата за електронен прием. 

      Приемът на децата се организира от директора на детската градина, в съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Сливен.

       За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

1. Заявление до директора на детската градина.

2. Копие от акта за разждане на детето.

3. Медицински документи, в съответствие с Наредба №3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

       - Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

       - Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

       - Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извршено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

       - Изследване на кръв и урина, извършено в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

    - Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

       - Отрицателен резултат от васерман на един от родителите.

     - Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпването на детето в детската градина.

4. Решение на РЕПЛР към РУО-Сливен за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование.

       Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина родителите получават от директора в определените приемни дни.

       Информацията за приетите деца се оповестява чрез електронната система за прием на децата на територията на Община Сливен.

       За отказ от постъпването на детето в детската градина се смята:

       1. Незаписано дете в срок от една седмица след оповестяване на резултатите по приема.

      2. Непостъпило в детската група дете до 30 септември на текущата година, без да са оповестени уважителни причини за това.

       3. Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни, без да са оповестени уважителни причини за това.