ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Проекти

В ДГ "Еделвайс"стартира педагогическа практика "Утринна приказка", в която учителите и представителите на семейната общност в първа възрастова група работят заедно, за да се създадат условия на адаптация на децата  и те  да разгърнат пълния си потенциал в институцията!

При провеждане на ПП "Утринна приказка",  образователната среда се организира по начин, който да подкрепя всички области на психично развитие: социално, емоционално, когнитивно, като се насърчава децата от първа група да са активни участници, насърчават се  позитивните вазимодействия между тях и предоставя положителна намеса на включените в дейността възрастни            /представители на семейната общност, учители, помощник-възпитател/. 

Четенето на приказки превръща ежедневните взаимодействия във възможност децата да научават и разбират многоплановостта на човешките взаимотношения, във възможност за преодоляване на първичните страхове и несигурност! Осигуряването на всекидневен досег с приключенията на приказните герои в образователната среда на детската градина стимулира механизмите на психическа себеидентификация на детето, защото приказката ангажира емоционално детето и стимулира неговите когнитивни процеси- мислене и въображение! ПП "Утринна приказка дава възможност за индивидуализация на учебния процес, за съчетаване на познание с практически знания, за постигане на по-голяма активност от децата, за стимулиране на умения за общуване, за формиране  на социални умения и компетентности.

Благодарим на родителите за тяхната отзивчивост, съпричастност, партньорски взаимоотношения, за възможността да работим съвместно в името на децата!

 

През 2020/2021г. ДГ "Еделвайс" продължава да работи по проект ПП "Утринна приказка" целеполагащ психолого-педагогически и методически практико- приложен модел за работа на учителя с 4-5 годишните деца в детската градина. Настоящият целеполагащ модел отразява собствената си рефлексия за осигуряване на допълнителни възможности на детската личност да развива пълния си потенциал. Той "акумулира" всички постигнати резултати на модела "Утринна приказка" по време на адаптационния период на тригодишните деца, отразяващ идеята на учителите, педагогическите специалисти и прадставителите на семейната общност да извършват определени дейности заедно.

Теоритичното обучение при реализиране на Педагогическата практика "Утринна приказка" позволява на педагога да организира учебното съдържание около теми, задачи или основни идеи по различните образователни направления предвидени за деня. Идеята за поставянето на интересите на детето в центъра на обучението при разработване на тематичното обучение осигурява активното му участие.

       Проекти:

  • Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" с финансовата подкрепа на ОП "Наука и образование за интелегентен растеж"- 2016-2021г.
  • Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" финансиран по ОП "Наука и образование за интелегентен растеж"

Прикачени документи

ПП "Утринна приказка"