ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

       Във връзка с изпълнение на чл.265 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.2 и чл.3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от МОН, Обн. Д.В. бр.75 от 27 септември 2016 г. е създаден и функционира Обществен съвет към ДГ "Еделвайс".

       Със заповед № РД-13-158 / 20.12.2022 г. на основание, чл.258, ал.1 и чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.6, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл.19, ал.1 и ал.2, т.20 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти се определя поименият състав на членовете на Обществения съвет  на ДГ"Еделвайс", въз основа на протокол №1 /16.12.2022 г. от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган, постъпили с вх.№15 / 25.11.2022 г., както следва:

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

     1. Ивелина Илиева - Представител на финансиращия орган - старши експерт в Дирекция "ОКВО" в община Сливен

       2. Илхан Исмаилов- Председател - представител родители

       3.  Нина Георгиева- представител родители

       4. Костадинка Вълева - представител родители

       5.  Мария Славова- представител родители

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

       1. Живка Дженкова - старши експерт в Дирекция "ОКВО"

       2.  Aйше Османова- родител на дете от III гр.

       3. Петър Петров - родител на дете от IV гр.

       4. Илияна Живкова - родител на дете от III гр.

       5.  Пламена Желева- родител на дете от I група