ДГ Еделвайс
Детска градина в град Сливен

Играта- фактор за социализация и развитие на детето

       Изпозването на игрите в педагогическите ситуации съдейства за стимулиране на активно действеното участие на децата в образователния процес. Чрез играта децата формират познавателната си активност, развиват социалните си умения, междупредметното общуване, стимулират се техните чувства, емоции и преживявания. Педагозите в ДГ "Еделвайс" успешно мотивират децата като активни участници в образователния процес, насърчават ги в усвояването на знания и умения, формират нагласи за успех чрез различни игри и практическа дейност!